آلودگی هوا و رژیم غذایی مناسب این روزها

1401-02-24T14:44:21+03:30 << 24 اردیبهشت 1401 >> |

آلودگي هوا و رژيم غذايی مناسب برای اين روزهابهار مقدم تبریزیپژوهشگر سلامت، گروه پاسارفارما اگر چند سال پیش می شنیدیم که هوای تهران در وضعیت هشدار قرار دارد، حسابی می ترسیدیم و جا می خوردیم و از خانه بیرون نمی آمدیم و حالا مدت هاست که دیگر آلودگی هوای تهران، حتی در حد هشدارش هم کسی [...]