گزارشات و دوره‌های پارسافارما

نسل نوین خدمات بازاریابی و تحقیقات بازار داروسازی

Getz_homepage_newsevents-1-1
نمایش ویدیو درباره تحقیقات بازار دارو ایران

گزارشات دارو و خدمات سلامت با پیش بینی 10 ساله در ایران

نمایش ویدیو درباره تحقیقات بازار دارو ایران
 • گزارش بازار دارو در ایران
 • همراه با پیش بینی 10ساله تا 2030
 • حاوی جدول SWOT
 • شاخص ریسک و پاداش هم راه با جداول گویا
 • اطلاعات شرکت ها
 • و….

گزارشات دارو و خدمات سلامت با پیش بینی 10 ساله در ترکیه

 • گزارش نظام سلامت
 • همراه با پیش بینی 10ساله تا 2030
 • تاثیر کوید 19 بر نظام سلامت ترکیه
 • پیش بینی صنعت سلامت و انواع داروها
 • شاخص ریسک و پاداش
 • و….
پخش ویدیو