داروخانه دکتر سیار

آدرس: کیش، بلوار فردوسی، خیابان ابن سینا، ساختمان گنجینه یک

شماره تلفن: ۷۶۴۴۴۷۲۰۰۴

داروخانه شبانه روزی دکتر یوسف عمید

آدرس: کیش،ششصد دستگاه