داروخانه دکتر صالح

آدرس:همدان، فامنین، چهارراه بهداری، جنب بانک ملی

شماره تلفن: ۸۱۳۶۸۲۳۵۸۰