منشور حقوق بيمار در داروخانه

در راستاي تبيين حقوق بيمار در مؤسسات دارويي و ارتقاي كيفيت خدمات و همچنین اجراي ماده يك قانوني تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ماده 2 قانون مربوطه به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوطه بدينوسيله منشور حقوق بيمار در داروخانه به شرح زير ابلاغ مي گردد :

  • بیمارحق دارد قبل از ارائه نسخه ازحضور داروساز در داروخانه اطمینان حاصل نماید.

  • داروساز موظف است هنگام تحویل دارو، اطلاعات دارویی لازم ( ازجمله مقدارونحوه مصرف صحیح مصرف دارو ) را به بیمار ارائه نماید.

  • حرمت ، شأن و اسراربیمار، باید در داروخانه حفظ شود.

  • بیمارحق دارد از داروساز خود درباره منافع و مضرات داروهایش اطلاعات بخواهد و داروساز باید وی را راهنمای کند.

  • درصورت نیاز،علائم پیشرفت درمان و اثر بخشی داروها باید توسط داروساز به بیمار ارائه شود.

  • داروساز باید در مورد تداخل داروهای تجویز شده در نسخه با غذا، داروهای دیگر و پاسخهای آزمایشگاهی بیمار را راهنمایی کند.

  • در صورت مشخص شدن بیماری زمینه ای ، بارداری ، شیردهی و یا مصرف همزمان داروهای دیگر در بیمار، داروساز موظف است نحوه مصرف داروهای موجود در نسخه را به بیمار توصیه نماید.

  • داروساز باید صحت مقدار تجویزی دارو را با توجه به شرایط بیمار(سن ،وزن وغیره) بررسی و در صورت لزوم با پزشک معالج مشورت نماید.

  • بیمار حق دارد قبل از دریافت داروهای خود، از هرگونه تفاوت در داروهای دریافتی با نسخه تجویز شده خود اطلاع حاصل نماید.