داروخانه دکتر خلعتبری

آدرس: تنکابن، خیابان امام خمینی

شماره تلفن: ۰۱۱۵۴۲۲۲۴۷۶