داروخانه دکتر آمنه باروزه

آدرس: سیستان و بلوچستان، سرباز، جنب مرکز بهداشتی درمانی سرباز

شماره تلفن: ۵۴-۳۷۳۱۲۲۴۸