داروخانه آریا

آدرس: بلوار شهید افتخادی، خیابان امام حسین (ع)

شماره تلفن: ۰۱۳۳۳۵۰۰۱۱۷