تحول دیجیتال در آموزش عالی

چالش های نوظهور و فرصت های آینده

اهداف  شرکت کنندگان دوره:

  • آموزش رویکرد موسسه های آموزش عالی تحول دیجیتال : اهمیت، کارایی و تجارب آنها
  • شرکت در جلسه پنل بحث و پرسش و پاسخ در مورد تحول دیجیتال و ساخت شبکه ارتباطی
  • کسب گواهینامه بین المللی برای شرکت در دوره برگزار شده در شبکه دانشجوهای مجازی جهان اسلام

سرفصل مباحث:

  • عملکرد موسسات آموزش عالی حین و بعد بحران پاندمی کووید 19

  • تحول دیجیتال در تحقیقات و آموزش عالی: آموخته ها از دوران پاندمی کووید 19

  • جلسه پنل: بحث آزاد

  • پرسش و پاسخ

مخاطب دوره:

مدیران موسسه های آموزش عالی، سیاست گزاران، دانشگاهیان، دانشمندان و مربیان

همه افراد عضو OIC

اساتید:

دکتر محمد اصغر (PHD،استاد فیزیک، عضو IAS)

دکتر منیف زعبی (PHD، مشاور علمی شورای تعامل، عضو سابق IAS)

دکتر محمد عبدالهی (pharmD، phD، استاد فارماتوکسیکولوژی، عضو IAS)

دکتر شکوفه نیکفر (pharmD،MPH، phD، استاد فارماکواکونومی)

تاریخ برگزاری: 8 آبان 1399

دوره تحول دیجیتال در آموزش عالی