داروخانه دکتر جمالی

آدرس: زنجان، دروازه ارک، روبروی بیمارستان بهشتی

شماره تلفن: ۰۲۴۳۳۳۲۶۸۹۹