قیمت گزارش به زبان اصلی :120,000,000 ریال

قیمت گزارش با ترجمه :150,000,000 ریال