قیمت گزارش به زبان اصلی :85,000,000 ریال

قیمت گزارش با ترجمه :115,000,000 ریال